GDPR

Smernica Miesto pre život o.z. o spracúvaní a nakladaní s osobnými údajmi platná od 25.5.2018.
Posledná aktualizácia 1.7.2021

Zásady spracúvania osobných údajov v Miesto pre život o.z.

Vážení priatelia, priaznivci OZ,

aby ste mohli využívať výsledky našej činnosti, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom sú pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

 • Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naše Občianske združenie Miesto pre život, zapísaná v registri občianskych združení MVSR pod registračným číslom:

VVS/1-900/90-36191 (ďalej len "prevádzkovateľ").

Miesto pre život
Veltlínska 10
Svätý Jur
90021
IČO: 42185335
DIČ: 2023738662
č. účtu: 2500204332/8330
IBAN: SK3083300000002500204332

 • Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

a) Evidencia klienta za účelom dodania služby (tábory, kurzy, záujmová činnosť, workshopy)

Spracúvanie vykonávame za účelom dodania služby, ktorú je možné si u nás objednať a jej plnenia, a to najmä na účely evidencie detí prihlásených v táboroch, krúžkoch, kurzoch a nami poriadaných verejných podujatiach.

b) Fakturácia a účtovníctvo

Vaše osobné údaje spracúvame najmä na základe zákona o účtovníctve.

c) Doprava

Spracúvanie vykonávame za účelom dopravy osôb, ktoré zabezpečujeme za účelom plnenia služieb popísaných v bode (a). Na dopravu využívame súkromné dopravné spoločnosti na základe zmluvy o doprave, alebo verejne dostupnú dopravu vlakom, autobusom, MHD. Pre tento účel spracovávame hlavne osobné údaje z preukazov na dopravu.

d) Marketing

Spracúvanie vykonávame za účelom poskytovania informácií o svojich produktoch a službách, nami poriadaných akciách a propagáciu alebo dokumentovanie našej činnosti pre vlastnú potrebu alebo pre potrebu dokladovania účelu čerpania dotácií, darov a iných podpôr o ktoré sa OZ uchádza.

e) Evidencia členskej základne OZ

Pre účely evidencie členskej základne OZ spracúvame osobné údaje členov, uchádzačov o členstvo, sympatizantov, podporovateľov OZ

 • Aké osobné údaje spracúvame pre jednotlivé účely?

Aké osobné údaje spracúvame:

 • Aké právne základy požívame?
 1. Zákonná povinnosť napr. pre vystavovanie a archiváciu účtovných dokladov.
 2. Plnenie zmluvy napr. pre dodávku služieb.
 3. Oprávnený záujem napr. informovať zákazníkov o svojich produktoch a službách.
 4. Súhlas pre zasielanie informácií napr. pre potenciálnych záujemcov o služby.
 5. Plnenie nariadení nadradených orgánov počas pandémie COVID19.
 • Ako nám môžete dať Súhlas?

Ak je na spracúvanie vašich osobných údajov potrebný Súhlas, môžete nám ho dať niektorým z nasledujúcich spôsobov:

cez online formulár, cez e-mail, písomný formulár

 • Ako môžete Súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 1. cez online formulár,
 2. kliknutím na odkaz "Odhlásiť", ktorý sa nachádza v päte každého informačného e-mailu,
 3. zaslaním žiadosti o odvolanie Súhlasu na e-mail miestoprezivot@gmail.com,
 4. zaslaním žiadosti o odvolanie Súhlasu poštou na adresu uvedenú v bode 1.
 • Komu vaše údaje poskytujeme?

Aby sme zaistili riadny chod nášho občianskeho združenia a poskytli vám služby, majú prístup k vaším osobným údajom aj ďalšie subjekty. Ide najmä o dopravcov, poskytovateľa služby pre naše OZ v súvislosti s usporadúvaním podujatí a akcií, účtovníčka, a iné oprávnené subjekty ako polícia, záchranné zložky, ošetrujúci lekár.

Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny (tzn. mimo priestor EU).

 • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
 1. Účtovné doklady uchovávame po dobu 10 rokov.
 2. Informácie z prihlášok na tábory a záujmovú činnosť uchovávame po dobu konania služby nevyhnutnú na jej zabezpečenie
 3. Údaje týkajúce sa marketingu uchovávame po dobu 1 roku, alebo kým sa neskončí ich účel, prípadne po kratšiu dobu ak nás o to požiadate.
 4. Osobné údaje so Súhlasom dotknutej osoby uchovávame po dobu 3 rokov, alebo kým dotknutá osoba neodvolá svoj Súhlas.
 • Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky, či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete nám napísať na e-mail adresu:

miestoprezivot@gmail.com

 • Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Zákon na ochranu vašich osobných údajov ustanovil pre vás nasledujúce práva: 

právo na informácie, právo na prístup k osobným údajom, právo na vymazanie, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo odmietnuť automatizované rozhodovanie vrátane profilovania, právo na prenosnosť údajov a právo namietať.

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email

miestoprezivot@gmail.com

Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

 • Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Údaje sú spracúvané v rámci účelu, na ktorý boli získané a v súlade s platnými bezpečnostnými štandardmi. Pre spracúvanie nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania.

 • Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Pravidelné vzdelávame členov OZ, ktorý prichádzajú do styku s OU ako narábať so zverenými údajmi. Osobné údaje sú chránené obmedzením prístupu osôb, zabezpečením priestorov, v prípade elektronických dát sú chránené firewallom, heslom a antivírovým programom.

 • Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom 25.5.2018. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.