GDPR

Smernica Miesto pre život o.z. o spracúvaní a nakladaní s osobnými údajmi platná od 25.5.2018.
Posledná aktualizácia 1.9.2023

Zásady spracúvania osobných údajov v Miesto pre život o.z.

Vážení priatelia, priaznivci OZ,

aby ste mohli využívať výsledky našej činnosti, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom sú pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

 • Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naše Občianske združenie Miesto pre život, zapísaná v registri občianskych združení MVSR pod registračným číslom:

VVS/1-900/90-36191 (ďalej len "prevádzkovateľ").

Miesto pre život
Veltlínska 10
Svätý Jur
90021
IČO: 42185335
DIČ: 2023738662
č. účtu: 2500204332/8330
IBAN: SK3083300000002500204332

 • Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

a) Evidencia klienta za účelom dodania služby (tábory, kurzy, záujmová činnosť, workshopy)

Spracúvanie vykonávame za účelom dodania služby, ktorú je možné si u nás objednať a jej plnenia, a to najmä na účely evidencie detí prihlásených v táboroch, krúžkoch, kurzoch a nami poriadaných verejných podujatiach.

b) Fakturácia a účtovníctvo

Vaše osobné údaje spracúvame najmä na základe zákona o účtovníctve.

c) Doprava

Spracúvanie vykonávame za účelom dopravy osôb, ktoré zabezpečujeme za účelom plnenia služieb popísaných v bode (a). Na dopravu využívame súkromné dopravné spoločnosti na základe zmluvy o doprave, alebo verejne dostupnú dopravu vlakom, autobusom, MHD. Pre tento účel spracovávame hlavne osobné údaje z preukazov na dopravu.

d) Marketing a bezpečnosť

Spracúvanie vykonávame za účelom poskytovania informácií o svojich produktoch a službách, nami poriadaných akciách a propagáciu alebo dokumentovanie našej činnosti pre vlastnú potrebu alebo pre potrebu dokladovania účelu čerpania dotácií, darov a iných podpôr o ktoré sa OZ uchádza.

V priestroch CVČ sú monitorované spoločné priestory chodieb. Počas výstav a rôznych podujatí je priestor zabezpečený kamerovým systémom so záznamom za účelom zabezpečenia hladkého priebehu akcie.

e) Evidencia členskej základne OZ

Pre účely evidencie členskej základne OZ spracúvame osobné údaje členov, uchádzačov o členstvo, sympatizantov, podporovateľov OZ

 • Aké osobné údaje spracúvame pre jednotlivé účely?

Aké osobné údaje spracúvame:

 • Aké právne základy požívame?
 1. Zákonná povinnosť napr. pre vystavovanie a archiváciu účtovných dokladov.
 2. Plnenie zmluvy napr. pre dodávku služieb.
 3. Oprávnený záujem napr. informovať zákazníkov o svojich produktoch a službách.
 4. Súhlas pre zasielanie informácií napr. pre potenciálnych záujemcov o služby.
 5. Plnenie nariadení nadradených orgánov počas pandémie COVID19.
 • Ako nám môžete dať Súhlas?

Ak je na spracúvanie vašich osobných údajov potrebný Súhlas, môžete nám ho dať niektorým z nasledujúcich spôsobov:

cez online formulár, cez e-mail, písomný formulár

 • Ako môžete Súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 1. cez online formulár,
 2. kliknutím na odkaz "Odhlásiť", ktorý sa nachádza v päte každého informačného e-mailu,
 3. zaslaním žiadosti o odvolanie Súhlasu na e-mail miestoprezivot@gmail.com,
 4. zaslaním žiadosti o odvolanie Súhlasu poštou na adresu uvedenú v bode 1.
 • Komu vaše údaje poskytujeme?

Aby sme zaistili riadny chod nášho občianskeho združenia a poskytli vám služby, majú prístup k vaším osobným údajom aj ďalšie subjekty. Ide najmä o dopravcov, poskytovateľa služby pre naše OZ v súvislosti s usporadúvaním podujatí a akcií, účtovníčka, a iné oprávnené subjekty ako polícia, záchranné zložky, ošetrujúci lekár.

Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny (tzn. mimo priestor EU).

 • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
 1. Účtovné doklady uchovávame po dobu 10 rokov.
 2. Informácie z prihlášok na tábory a záujmovú činnosť uchovávame po dobu konania služby nevyhnutnú na jej zabezpečenie
 3. Údaje týkajúce sa marketingu uchovávame po dobu 1 roku, alebo kým sa neskončí ich účel, prípadne po kratšiu dobu ak nás o to požiadate.
 4. Osobné údaje so Súhlasom dotknutej osoby uchovávame po dobu 3 rokov, alebo kým dotknutá osoba neodvolá svoj Súhlas.
 • Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky, či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete nám napísať na e-mail adresu:

miestoprezivot@gmail.com

 • Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Zákon na ochranu vašich osobných údajov ustanovil pre vás nasledujúce práva: 

právo na informácie, právo na prístup k osobným údajom, právo na vymazanie, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo odmietnuť automatizované rozhodovanie vrátane profilovania, právo na prenosnosť údajov a právo namietať.

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email

miestoprezivot@gmail.com

Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

 • Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Údaje sú spracúvané v rámci účelu, na ktorý boli získané a v súlade s platnými bezpečnostnými štandardmi. Pre spracúvanie nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania.

 • Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Pravidelné vzdelávame členov OZ, ktorý prichádzajú do styku s OU ako narábať so zverenými údajmi. Osobné údaje sú chránené obmedzením prístupu osôb, zabezpečením priestorov, v prípade elektronických dát sú chránené firewallom, heslom a antivírovým programom.

 • Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom 25.5.2018. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.